Company Logo

Program wychowawczo profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie

z oddziałem przedszkolnym

Obowiazujący od dnia 1 września 2017 roku


Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia, wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.I . Wprowadzenie

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach:

  1. fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia;

  2. psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która oznacza ponoszenie

   odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat;

  3. społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych .

  4. duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia.

   i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie

   warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest

   za korzystanie z nich.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie. Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów oraz pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.II. Główne cele programu

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i urzeczywistnianiu ich. Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.III. Obowiązujące akty prawa

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 • Konwencja o Prawach Dziecka

 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 • Ustawa Karta Nauczyciela

 • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowiaIV. Przy opracowaniu programu uwzględniono:

 • obowiązujące przepisy prawa

 • analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

 • diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju

 • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wynikiów testów wewnątrzszkolnych, wyników olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariatu, samorządności itp.)

 • identyfikacji środowiska lokalnego

 • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski).

V. Charakterystyka absolwenta

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent kończący szkołę:

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu

 • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie

 • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania

 • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania

 • jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią

 • potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata

 • jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym

 • jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy

 • potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.VI. Program określa działania w wydzielonych obszarach:

a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia, prowadzących do radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.

d) Działaniach profilaktycznych wspierających uczniów:

* w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

* uświadamianie o szkodliwości używania środków odurzających i psychoaktywnych.VII. Uczestnicy programu

Rodzice

Rodzice uczniów naszej szkoły współtworzyli, znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

Wychowawcy

Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie, poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia. Współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów.

Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą I działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Uczniowie

Wszyscy uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.


VIII. Zadania wychowawczo-profilaktyczne

 • sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.


1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.3. Kształtowanie sprawności fizycznej
i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.
- Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

- Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia poprzez:

- realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

- prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

- Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

- Organizacja kół zainteresowań promujących zdrowy styl życia

- Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki i Edukacji dla bezpieczeństwa

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych.


1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).

- Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

- Spotkania ze specjalistami

- Gazetki ścienne i ulotki

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

- Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem

- Działalność szkolnego koła PCK

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.


1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

5. Treningi umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca)

- Realizacja programu profilaktyki uzależnień
i rozwijanie umiejętności życiowych „Zanim spróbujesz”

- Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa), np. obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w listopadzie – ulotki, plakaty); profilaktyka nowotworowa – Miesiąc walki z rakiem w październiku

- Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, organizacja konkursów

- Uzależnienie od używek i dopalaczy – „Dopalaczom stop” – organizacja spotkań dla rodziców, uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

- Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, pedagogiem

- Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień: „Narkodrom”, „Smaki życia”, „Korekta”

- Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć „Wychowanie do życia
w rodzinie”

- Propagowanie idei programu profilaktyczno-edukacyjnego „Zapobiegać HIV i AIDS”

- Konsultacje ze specjalistami

- Film edukacyjny

- Studium przypadku • sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna, wspólnota).

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

- Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

- Opieka nad samorządem uczniowskim

- Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
i autorytetami

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania
w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
z zachowaniem zasad komunikowania się.

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.
- Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia
z Informatyki

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne


3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.
1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.

2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.


- Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

- Zajęcia warsztatowe z psychologiem – rozwijanie empatii

- Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu
 • sfera rozwoju psychicznego – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.2. Prowadzenie rozmów z uczniami
o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych.3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

- Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

- Zajęcia z pedagogiem szkolnym

- Spotkania z autorytetami – dostarczenie wzorców osobowych

- Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”

- Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

- Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

- Filmy edukacyjne i materiały

- Gazetki edukacyjne,

- Organizowanie indywidualnych kontaktów
z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ze specjalistami

- Realizacja zajęć na lekcjach religii

- Realizacja treningu asertywności

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

2. Nauka dobrych manier.

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

- popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z innych krajów.

- Organizowanie wyjazdów na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

- Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

- Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

- Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży

- Organizowanie spotkań z pasjonatami
i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

- Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się oraz nauka słuchania innych
i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, WOS-ie, Wychowaniu do życia w rodzinie

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

- Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, wartości i norm społecznych”

- Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

- Realizacja cyklu lekcji wychowawczych

- Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

- Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

- Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

- Udział w Akcji Szlachetna Paczka

- Gazetka informacyjna „Zasady postępowania wobec niepełnosprawnych” • profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych
w tym poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.

1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości
i przyzwolenia na dyskusję.

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

6. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

- Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

- Realizacja zajęć na lekcjach WOS – poznanie instytucji, do których należy się zwrócić
w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

- Organizacja spotkań z Policjantem.

- Konsultacje z pedagogiem.

- Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności
o zagrożeniach.

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

- Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

- Filmy edukacyjne i materiały.

- Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.


1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego)
i poruszania się po drogach.

3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących
z Internetu.

- Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji
w sieci.

- Prowadzenie treningu asertywności.

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking?IX. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.
1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w organizacjach działających w szkole.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3. Realizacja programów „Moda na zdrowie, „Mamo, tato nie pal”, „Trzymaj formę”.

4. Rozmowy indywidualne.

5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

6. Ankietowanie.

7. Redagowanie gazetek tematycznych.

8. Kontynuacja programu „Szkoła promująca zdrowie”.

9. Uczestnictwo w projekcie „Walka gigantów – spartakiada dla dzieci z przedszkoli”; organizacja zawodów sportowych dla uczniów klas I-III –„Igrzyska radości – zdrowiem dla przyszłości”.

10. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

11. Realizacja programu dla uczniów „Opieka zdrowotna
i aktywność fizyczna jako główne czynniki prowadzenia zdrowego życia”.

12. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

13. Gimnastyka korekcyjna.

14. Zajęcia z logopedii.

15. Kontrola prawidłowości natężenia światła w klasach
i na korytarzach.

16. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

17. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i na wsi.

- koło szachowe,

- SKS.

18. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań

- wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

- nauczyciele koordynatorzy projektów scenariusze projektów

- Nauczyciele

Dziennik lekcyjny,

- Lekcje wychowawcze.

2. Zapoznanie
z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.

2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach z rodzicami.

3. Spotkania z dietetykiem.

4. Program profilaktyki próchnicy.

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

6. Konkursy plastyczne.

7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

9. Realizacja programu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia .

10. Realizacja działań promujących zdrowie.

11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

13. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

14. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

15. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.1. Środki i substancje psychoaktywne – wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę
o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

4. Gazetki ścienne.

5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie
w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.

Dietetyk, pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

Lekarz stomatolog/pielęgniarka szkolna.

Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

Nauczyciele /wychowawcy.Przeszkoleni nauczyciele, wg odrębnego planu na zajęciach w każdej klasie.Zajęcia z wychowawcą klas,Dzienniki zajęć nauczycieli
i wychowawców.


II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje1. Zapoznanie
z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły, regulaminu oceniania oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

Nauczyciele klas/Kodeks praw
i obowiązków ucznia.Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania – gazetka szkolna.Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
w szkole.

1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

3. Organizowanie wieczorów poetyckich, konkursów „mistrz życzliwości, mistrz kultury bycia” – indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

4. Uczenie właściwych zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.Wychowawcy klas.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy
3. Profilaktyka zagrożeń.


1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań takich jak:

- agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.

4. Zajęcia warsztatowe „Nie dla agresji i przemocy
w szkole”.

5. Realizacja programu „Szkoła bez agresji”.

6. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

7. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

8. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

Pedagog, psycholog/wychowawcy klas,

dzienniki specjalistów.

III. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych.

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

3. Współpraca z ratownikami medycznymi.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

5. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

6. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

7. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy. Alarmy próbne przeciwpożarowe.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw. Dziennik pedagoga/ Dziennik bibliotekarza.


2. Kształtowanie umiejętności porządkowani
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji.

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji – wykorzystanie projektów.

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III.

4. Dzień Bezpiecznego Internetu.

5. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.

6. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.
Wyznaczeni nauczyciele –zgodnie z odrębnym harmonogramem.
3. Profilaktyka zagrożeń.


1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

- spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość szukania pomocy)

- co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia

- diagnozowanie środowiska.

3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach
z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie

- gazetki tematyczne.

Pedagog, wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.Przedstawiciele Policji, przedstawiciele fundacji/materiały informacyjne.


IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur.

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego – biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

- uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

- składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.

4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.

Dokumentacja szkolna.

Kalendarz.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

3. Profilaktyka zagrożeń.


1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.

Uczestnictwo uczniów
w działaniach/dziennik zajęć pedagoga, wychowawcy.Organizacja działań dla rodziców

Zadania

Formy realizacji

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

- Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

- Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

- Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
w szkole.
- Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

- Informacje na temat niskiej frekwencji – telefonicznie i i pisemne.

- Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki
- Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.

- Organizacja warsztatów np. na temat „Bezpieczny Internet”; „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”; „Co to są dopalacze”; konsekwencje prawne zachowań agresywnych, sprzedaży i posiadania używek.

Warsztaty: zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania.

- Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych.

- Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

- Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

- Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.Organizacja działań dla nauczycieli

Zadania

Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

- Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na temat np. dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji.


- Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np.
z zakresu efektywnych metod uczenia się „Mnemotechnika”; Negocjacje i mediacje”.- Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.


Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole.

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

- Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

 • Ewaluacja programu – będzie polegała na:Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.Sposoby i środki ewaluacji:

- obserwacja i analiza zachowań uczniów,

- obserwacja postępów w nauce,

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

- udział w konkursach.Narzędzia ewaluacji:

- ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

- obserwacja zachowania uczniów,

- analiza dokumentacji szkolej nauczycieli,

- analiza dokumentacji wychowawców,

- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

- wytwory uczniów,

- analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.Działania ewaluacyjne będą polegały na:
* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie

*opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji

*zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej

Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań.

Z wnioskami
z prowadzonej ewaluacji poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.

Program wychowawczo- profilaktycznego powstał przy współpracy z rodzicami uczniów.

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.